نخستین کسی که عکس را به روش صفحه ی نقرهای “داگروتیپ”چاپ کرد

دکمه بازگشت به بالا